STT Loại sản phẩm Khối lượng Giá Tiền Thời hạn sử dụng
I Cao nhung hươu
1 Cao 100g 100 Liên hệ 12 tháng
2 Cao 300g 300
Cao 500g 500
II Rượu nhung hươu
1 Chai 500ml Liên hệ
2 Chai 700ml Liên hệ